22 Mart 2019, 12:44
  • İslami inğilabi yolə rəhbər:Avropavıjon atom sazışədə peştiku çəxuşon jə.

İslami inğilabi yolə rəhbəri votışe:İroni atom sazışədə Avropavıjon vəzifə və çəvon əncom doə koonədə zəminiku desbə osmon fərğ heste və əlavəş karde Avropavıjon İroni atom sazışi macəraədə peştiku çəxuşon jə.

Həzrət Ayətullah Xamenei zinə əsrə vaxti tojə sori 1 minnə ruji rəzəviyə hərəmədə zairon və ətrofədə bıəkəson hərarətin və əzəmətinə huzurədə votışe:atom sazışi icraədə ki İron və 6 qılə məmləkəti miyonədə be,Amerkə xaric be bəpeştə Avropavıjon bəpe Amerkə vədə əmandin və bəştə doə vədəon əməl kardeədə sank siya  peyəqətin ki desbə ısət Amerkə vədə mandə nin.əvon daimən bə İron həm sıfariş kardən ki atom sazışədə bımandon əmmo ıştən əmələn atom sazışiku xaric bən çun bə İroni zid tojə sank siyaonışon nəzədə qətə.

İslami inğilabi yolə rəhbər,İron və avropa miyonədə bə maliyə fəaliyəton icod karde məsələ işarəş karde və votışe:ım maliyə ro venə bənə qıləy telə zərıfəti mandəy və heç qılə mənoş ni.

Həzrət Ayətullah Xamenei votışe:bə ixtisadi mıstəğil be mərhələ rəseyu yeqanə ro ğərbion komək və həmkarəti kardeku omidon ğət kardeye və əlavəş karde tarixiyə təcrobəon iyən ğərbion rəftoriku muşahidəon nışon dodə ki əvon fitnə,xəyanət və peştiku çəxo həm je bəznen əmmo bəvonku komək və sədoğət iyən həmkarəti karde intizar bəpe  nıbo.

İslami inğilabi yolə rəhbər hicri şəmsi 1398 nə sorış fırsəton sorış zınə və əlavəş karde əlbətdə əmə bəpe ixtidasiyə canqədə deşmeni məğlub bıkəmon və de Xıdavəndə xalıği koməkəti əy məğlub bıkəmon əmmo ım vəs ni bəlkə bəpe çəvon ıştənbəsə hərəkəton navədə mane icod bıkəmon.

Yolə rəhbəri İroni mudafiyə zumandətikun həxədə bə deşmenon etiraf işarəş karde və votışe:İslamiyə Respublika zumandəti və mudafiyə sahədə çəy zumandə mışt həğiğətdə deşmenon vəy qəteyu İroni zumandəti və ğıvvəy ki sank siya sayədə bə dast omə və ixtisadiyə məsəlonədə həm bəznemon sank siyaon fırsətiku bə həminə zumandətion rəse.

Həzrət Ayətullah Xamenei əlavəş karde siyasət və ğıvvə ğərbədə mincumlə Avropa və amerkədə zılmin,bə zuə hərəkəton əsosi,məntiğiku kəno və izofə tələbon əsosədəy və ğərbiyə siyasətçion çəvon dərostə və ətrinə zahiriku kəno batinədə həğiğətən vəhşiyə insonin.

Yolə rəhbəri eyne holədə votışe:Səudiyə hukumət məntəğədə həmməysə bevəcə hukumət,zılmkar,dictator,fəsot əkə iyən vabəstəy və əlavəş karde ğərbion jıqonə hukumətiyu atom imkanon iyən  rəketi istihsal mərkəz hozzı kardən  çun Səudiyə hukumət bəvon vabəstəy əlbətdə Səudiyə hukumətiyu atom və rəket mərkəzi soxteyu norohət bedə nimon çun ki ım mərkəzon navədə nezə rujonədə de Xıdavəndə xalıği yoliyəti bə islamiyə mucahidon dast ebəqıne.

təğ

komment