24 Aprel 2019, 23:09
  • Amerkə Etiboinə muzakirə əkə ni.

İroni xarıci vəzir votışe: Amerkə bə beynəl xalğ ğanun iyən ıştə ğərolon ehtırom nibəkay.

Bə İrna raporti əsos Muhəmməd Cəvad Zərif zinə bə Niyuyork varid bey faxti jurnaliston cəmədə bə muğaviləon əməl karde çı beynəl xalğ əloğəon əsos zınəş be və bə Amerkə xətob votışe: bə İronıjon iyən beynəl xalğ muğaviləon ehtırom kənən.

İroni xarıci vəzir təkidış karde ki İroni millət hiç faxt təcavuzkaron  iyən zalimon vədə təslim bə ni iyən ni bəbe və votışe: Amerkə bəpe İroni milləti vədə de ehtırom zıvoni rəftor bıkə.

İroni xarıci vəzir İroni nati mıştərion çı nat sanksiyaku ozod nı  karde barədə həm təkidış karde ki İron nə bə ozod karde və nə bə çəy ləğv karde əhəmiyyət ni bədoy boçi ki Amerkə çı dınyo polis ni ki ım məsələ təyin bıkə.

Muhəmməd Cəvad Zərif bə Miyonə Şərğədə Amerkə təhrikəkə rəftoron işorəş karde və votışe: Vaşenqton və de çəy mıttəfiğ bıə kişvəron əcumlə Ərəbiston və İ Bıə Ərəb Əmirəti məntəğədə terrorizm iyən radikalizmi himoyə əkən.

Əv bə Trampi sohbəton Asiya ğərbədə 7 teriliyon dollari bə hədər doe və çəy əvəzi məntəğədə bıhran iyən Amerkə milləti qiriftor bey işorəş karde və votışe: Amerkə bəpe ıştə siyasəton əvəz bıkə iyən normal rəftoron əncom bıdə.

komment