25 Aprel 2019, 10:03
  • Təbəsı səhraədə Amerkə bə İroni zid hərbiyə hucumi məğlub be sorəqardış.

Imruj 2019 minnə sori apreli 25 ordibeheştə manqi 5,İroni şərğ Təbəsı səhraədə Amerkə bə İroni zid təşkil doə hərbiyə hucumi məğlub be sorəqardışe.

39 sor çimi bə nav 1980 minnə sori apreli 25-Ə Amerkə de çandə qılə vertəliyot və təyarə bə İroni ərazi hucumış barde.

Amerkə devlət ki İron İslam Respublika nizomi məğlub kardeyu mıxtəlif roonku bə nəticə rəsə nıbı.ıştə cəsuson roxneyu ki 1979 nə sori noyabri 4 nə ruji Amerkə cəsusiyə lonə(səforətxonə) bə dast qəteədə dastqir bə bin bə İron hucumış barde.

Bə Təbəs təşkil bə hərbiyə hucum hərçənd bə dəğiğə bərnamon əsosi,zumandə təchizaton və veyə məşğonədə ki Amerkəvıjon əncomışon doə be,huşi tofani xoto Təbəs şəhri ətrofədə bıə biyabanonədə məğlub be və Amerkəvıjon çandə qılə təyyarə və vertəliyot otəş qıni və Amerkə hərbiyə ğıvvonku çandə nəfər kıştə bin və əmande  məğlub bə vəziyət iyən de rısvoçiyəti İroni əraziku tılin.

ğəror be Amerkəvıjon Təbəsədə bə zəmin nışte bəpeştə de vertəliyot bə Tehroni tərəf bışon ta ə kəson ki diplamati nomo Amerkə səforətxonədə diplamatikə məmoriyəti unvanədə bə cəsusi iyən İron İslam Respublika tojə təşkil bə nizomi arəku barde əməliyati hozzı kardə bin ,çəyu xaric bıkən.

çı hadisəku bə mandə sənədon  əsosi ım əməliyat bə dəğiğə bərnamə əsosi İroni sərzəmini şərayetiku istifadə kardeədə Təbəsı səhraədə və İroni şərğ hissədə qıləy kanə aeroportiku istifadə kardeədə de dəğiğə hisob-kitobon hozzı bə be.

Təbəsı macəra Amerkə bə İroni milləti zid təcavuzkar hədəfonku coqlə sənəd İslami İnğilabi bəpeştə təşkil bə hadisonədəy.

təğ

komment