25 Aprel 2019, 11:15
  • İnğilabi yolə rəhbər:nati məsələdə Amerkə deşmenəti və fitnəon be cəvob nibəmanden.

İslami inğilabi yolə rəhbəri votışe:deşmen ironi milləti təciği jiyədə ğəror doeyu ixtisadiyə təziğon piyo manevr kardə əmmo bızono ım millət heç vaxti təslim əbı ni və eyne holədə ki sank siya fırsətiku inkişaf bə dast vardeyu istifadə bəkamon Amerkə deşmenətion be cəvob nibahaştemon.

İslami inğilabi yolə rəhbər Həzrət Ayətullah Xamenei zinə de ko və koəkan haftə dəme mınosibəti mıxtəlif sənayeədə bıə koəkanku çandə həzo nəfəri vindımonədə İroni nati ixracat karde vəy qəteyu bə Amerkə fəaliyəton işarəş karde və əlavəş ka İroni fəalə millət iyən huşinə məsul şəxson nışonışon do əqər cəhd bıkən həmmə bastə bə roon okarde bəznen və de ğətiyəti Amerkəvıjon ım fəaliyəton həm bə heç vırə ərəs ni və İslamiyə Respublika ha çəxtə lozim bıbo iyən iradə bıkə nat ixracat bəkay.

Həzrət Ayətullah Xamenei bə İroni milləti deşmenon qıləy muhimmə nektəş bə yod dəğande və votışe:bıznən şımə deşmenətion be cəvob nibəmande və İroni killət ,qılə millət ni ki bə çəy zid fitnəqərə hərəkət əncom bıbo və əvon bınışton və tamşo bıkən.

İslami İnğilabi yolə rəhbər coqlə baxşədə nati baxşədə Amerkə təziğon ve be barədə votışe:bə nati həvate vabəstəqi kam be ğədri zındəmon və əy curi fırsət zındəmon və çəyku bə daxiliyə ğıvvə(zu) peştpur beyu istifadə kardəmon.

Həzrət Ayətullah Xamenei bə Amerkə və sionistiyə rəsmi şəxson idda işarəş karde və ıştə bəyonoton dəvomədə əlavəş karde əvon votedən İslamiyə nizomi deşmen  hestimon və de İroni millət deşmenətimon ni əmmo de İslamiyə Respublika deşmenəti karde.de İroni millət deşmenəti kardeye.çun ki İslamiyə Respublika de milləti komək və dast qəte səpoy və əqər milləti komək nəbi,islamiyə Respublika nəbi.

İslamiyə inğilabi yolə rəhbəri votışe:jəqo ki bı rujonədə votə bə deşmenon fəaliyət çəvon deşmenəti karde oxonə nəfəsone və deşmenon oxoysə bə İroni milləti zid deşmenəti kardeku obəqınen əmmoım millət ko iyən muğavimət və inkişafiku heç vaxti onibəqınen.

komment