25 Aprel 2019, 11:47
  • Zərif:sank siya İroni siyasəti əvəz əkə ni.

İroni xariciyə koon vəziri votışe: İslamiyə Respublika siyasəton sank siya və təziğonədə əvəz nibəbe.

İroni xariciyə koon vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif zinə Niyuyurkı asiyaiyə icmaədə dınyo məmləkəton vədə Amerkə 2 dimə siyasətonku tənğid kardeədə əlavəş karde Amerkə prezdent Donald Trampı hərəkət atom sazış və coqlə beynəlxalğə sazışonku xaric be bois bə ki coqlə məmləkəton tərəfo bə Amerkəvıjon bovə nıbo.

Zərif votışe:desbə ısət beynəlxalğə atom enerji muəsisə 14 qılə hozzı kardə məlumatdə atom sazışədə İroni bəştə vədəon əməl kardeş təsdiğ kardə və əlavəş kardə Amerkəvıjə məğamon nibəznen ıştə tələbon de zu bə coqlə məmləkəton qi noe.

İroni xarici koon vəzir eyne holədə işarəş karde ki atom sazışi beynəlxalğə muğaviləku Amerkə xaric be bəpeştə Avropavıjon bəştə vədəon əməlışon nıkarde və votışe:İnesteks ticarət kardeyu qıləy ro iyən Avropavıjon tərəfo doə bə vədəon bə nəticə rusneyu qıləy nav  şərte ki İron çəy icra be intizarədəy.

Zərif Hormozı tanqə baste həxədə əlavəş karde Fars dıyo dınyo həyatiyə rəğe əmmo ta bə zəman ki İroni milliyə faydon təmin bıbon Hormozı tanqə oj bəmande.

İroni xarici koon vəzir İroni nati ixracati roon basteyu bə Amerkə fəaliyət işarəş karde və votışe:İron bəştə nati həvate dəvom bədoy çunki  İslamiyə Respublika ıştə mıştərionış heste.

İroni xarici koon vəziri votışe:dırozə tarix nışon dodə ki İron heç vaxti təslim əbı ni çunki İroni kəroməti nibəbe bıstən bəhvat karde.

təğ

komment