15 May 2019, 09:04

Pakistoni Sər vəzir İmran Xan`i İron-Pakiston ğazə lulə inşa bə orəx rosnie zərurət ğeyd kardəşe. “İran.ru” bə Pakistoni “Dunya Nevvs” sayti istinadən xəbə dodə ki, Pakistoni Sər Vəziri de ım məsələ əlağədar bəştə kabineti Xarici Koon vəzir Kureşi dəstur doəşe ki, bə mubahison orəx bıdon və de İroni tərəfi bə ico ım proyekti bə sə rosnie barədə bə ğəror boon.

Sər vəzir İmran Xan apreli 21-minə ruji bə İron səfəri çərçivədə, de İslamə İnğilabi rəhbər Ayətullah Seyid Əli Xamenei və Prezident Həsən Ruhani ım dı qlə keşvəron arədə munasibət və həmkarəti inkişaf kardovnie məsəlon barədə molağaton dəvuniəşe.

İron, İrağ və Suriya devləton ıştə arədə muştərək bank onone barədə umumi məğsəd hesteşone. Bi həxədə İroni “Xatəm-əl Ənbiya” şirkəti sərdar Səid Məhəmmədi bo Jurnaliston qəp jəşe. Ey ğeyd kardəşe ki, İrağ və Suriya vıjoron jolə potensial hesteşone, həmən İroni biznesmenon dəvət kardəşe ki, ısətijo bı vıjoronədə boştə mevğe bə dast varde ro tadi bıqəton.

“Azərbaycani Osınə Roon” Ojə Səhmdarə Cəmiyyəti şebə mudir Elxan Əsədovi   SOKAR-i dəvuniə IV Beynəlxalğə Forumədə elan kardəşe ki, çəvon muəssisə İroni Ostoro şəhərədə 4 qlıə terminal inşa bəkarde.

“Faktxəbər.com” bə İroni “Mehr” sayti əsasən xəbə doəşe ki, İroni Hərbi Dıyoə Ğıvvon komandan kontr-admiral Huseyn Xanzədi de Rusiya Hərbi Dıyoə Ğıvvon bahəm İroni cənub akvatoriyadə ımsori dırozi təlimon dəvune ğəror elan kardəşe, votəşe ki, çəmə devləton hərbi, təhsil və texniki sahonədə ıştə həmkarəti həniən inkişaf bəkarden.

İron, Rusiya və Azərbaycani prezidenton rozi bıən ki, ıştə seminə sammiti dəvunion. Bı barədə Rusiya prezident Vladimir Putini aprelə manqi orəxonədə Pekinədə dəvardə Beynəlxalğə Forumu rəvemonədə votəşbe. Im sammit ki, avğustə manqi Rusiyadə təşkil bıe nəzərədə qətə bedə, bedune şək həm çəmə devlət və xalqon arədə həmkarəti və dustiəti həniən zumand bıe, həmən çəmə reqionədə bə əmniyyəti muhafizə xidmət bəkarde.

 

təğ

komment