01 Aprel 2017, 11:26
  • Fərvərdinə Manqi 12 ədə İroni millət İslamiyə Respublika nizomi vıjnişone.
    Fərvərdinə Manqi 12 ədə İroni millət İslamiyə Respublika nizomi vıjnişone.

Imruj Fərvərdinə manqi 12 ijən İslamiyə Respublika ruje, qıləy ruj ki de İroni mısılmon və inğilabiyə milləti dıli piye vasitə bo İslamiyə fəxr iyən ıştə sərnıvışti mıəyyən kardero həğiğiyə iradə iyən tələb ofəyə bıə.

Hicri şəmsi 1358-nə sori Fərvərdinə Manqi 12(Miladi 1979-nə, Marti 31) bəşəriyəti tarixi insonə həxon iyən ozod tələbə hərəkəton sahədə ujnən əzəmətinə nuraniyə səhifə ğeyd bıə ki mıosir tarixədə həğiğətən qıləy stajış nıbıə hadisə bıə.

İroni millət ıştə yolə inğilobi bə səbarzəti rəse i minə rujonədə ijən bəştə Lideri ləbbəyk vote xoto, de komilə oqoəti qıləy ozod səçınədə bə İslamiyə Respublika mısbətə sədoşon do ijən həmonə rujiku bə dınyo sabitışon kardə ki bəştə sərnıvışti komil sorətədə hakimin.

Hicri şəmsi 1358-nə sori Fərvərdinə Manqi 12

Hicri şəmsi 1358-nə sori Fərvərdinə Manqi 12 ədə ijən İroni İslamiyə İnqilobi tarixədə bıə i minə səçınədə İroni millət deştə sədoon vasitə bə dınyo sabitış kardə ki çın məmləkətədə xarıci kişvəron mıdoxilə karde iyən ğərolon mıəyyən karde əsr bə oxo rəs və millət de zumandəti ıştə İmom və Lideri təriğəti ki həman xarıci kişvəron hakimiyət və sitəmiku ozod mande heste pidəşone.

İroni ğəhrəmanə millət, ımsor həm səy kardedə ki deştə veyə cəhdon İroni İslamiyə kişvəri fəxr və səbarzəti xoto hərəkət bıkə tə inkişof və ədalət sahədə vey rə bə mıəyyən bıə hədəfon bırəsi ijən dınyo kişvəron təəccubi boiys bıbu, boçi ki İroni Yolə Rəhbər ımsori çı Mığuvımətiyə İğtisod ijən İstihsol və Ko nomo bıə sor vıjniyəşone.

Hicri şəmsi 1358-nə sori Fərvərdinə Manqi 12

 

Hicri şəmsi 1358-nə sori Fərvərdinə Manqi 12 ədə(Miladi 1979-nə, Marti 31) ijən qıləy stajış nıbıə ozodə səçınədə İroni millət de 99 faiz mısbətə sədo İslamiyə Respublika nizomi vıjnişone.

 

təğ

komment