05 Sentyabr 2017, 09:56
  • Ayətullah Cənnəti:Ərəbıston de Amerkə koməkəti yəmənı məmləkətdə cinayət kardə.

Xobreqane rəhbəri məclisi rəis Ayətullah Əhməd Cənnəti zinə votışe:Səudiyyə Ərəbıston de Amerkə koməkəti çandə həzo yəmənıjış ğətliam kardə.

Səudiyyə Ərəbıston de Amerkə tərəfdarəti 2015 minnə sori martə manqiku bə Yəmən hərbiyə təcavuzış kardə və ım məmləkətış zəmin deyo və həvoku muhasirəş kardə ta çəy bə kəno mandə president Əbde Rəbbe Mənsur Hadi bə ğıvvə oqırdıno.

ım hərbiyə təcavuz desbə ısət bə 12 həzo yəmənıji kışte və çandə 10 həzo nəfəri yarəjə be və milyonon nəfəri avərə be bois bə.

ərəbıstonı hərbiyə təcavuz həmçinin yəmənı fəğırə məmləkətış de xurəki maddon iyən dəmoni kam be dim bə dimış kardə .

bə Fars aqentəti xəbon əsosi Ayətullah Əhməd Cənnəti həmçinin bə fələstinı məsələ işarəş kardə və  votəşe: İron İslam Respublika tərəfdarətion fələstinış səpo oqətə.

İron İslam Respublika həmmişə bə fələstinı məzlumə milləti zid sionist rejimi cinayətonış məhkum kardə və fələstinıjonku tərəfdarətiş kardə.

təğ

komment