• İnğilabi yolə rəhbər:Miyanma məsələ həl karde ro mıslmonə məmləkəton əməliyə hərəkəte.

İslami inğilabi yolə rəhbər Miyanma faciəvinə hadison vədə beynəlxalğə ictimaiyyəton iyən insonə həxon idda kardəkəson tam jəe və hərəkət nıkardeku tənğidış karde və votışe: ım macəra həl karde ro mıslmonə məmləkəton əməliyə hərəkət və bə Miyanma be rəhmə devləti siyasi və ixtisadiyə cəhətonədə təziğon nışon doey.

Bə yolə rəhbəri dəftərxonə məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi İslami İnğilabi yolə rəhbəri həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei zinə sıb xarece feğh dərsi əvvələdə bə islamiyə devləton əməliyə hərəkəton və bə arə dəşe zərorəti işarəş karde və votışe: əlbəttə əməliyə hərəkətonku çəmə niyyət ləşkər viğande ni bəlkə bəpe bə Miyanma devləti zid ıştə siyasi ixtisadi və ticariyə təziğon ve bıkəmon və bə ım cinayəton zid beynəlxalğə ictimaiyyətonədə fəryod bıjənəmon.

Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei de Miyanma faciə muvzo islamiyə həmkarəti təşkilati tərəfo konfrans təşkil does zərori zınə və votışe: ımrujnə dınyo zılmi dınyoy və İron İslam Respublika bəpe ım fəxri boştəno hifz bıkə ki dınyo har vırədə bə zılmi zid heste . çı sioniston tərəfo işğaliyə məntəğonədə çı Yəmən və Bəhreyn və çı miyanmaədə  ıştə oşko və nıtarsə siyasəton elan kardə.

islami inğilabi yolə rəhbəri Miyanma faciə qədə nışon does mıslmonon və boddiston miyonədə bənə qıləy məzhəbiyə dave nışon doe nomo na səhihış zınə və əlavəş karde əlbətddə mumkine ım hadisədə məzhəbiyə təəssub həm təsirış bıbo əmmo ım macəra qıləy siyasiyə macəray çunki  çəy icra əkə Miyanma devləte və çəy devləti əvvələdə həm qıləy be rəhmə jen ğərorış qətə ki Nobel Sulh nışonəş bardə və ım hadisonədə həğiğətən Nobel Sulh nışonə marde muşahidə kardəmon.

Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei İ bə milləton təşkilati rəisi tərəfo fəğət Miyanma cinayəton məhkum kardeku tənğidış karde və votışe:insonə həxxon idda kardəkəson ki bəzi vaxt qıləy məmləkətdə ilə cinayətkariyu ğalməğal rost kardən Miyanma milləti çandə 10 həzo nəfəri kışte və avərə be vədə heç qılə reaksiya nışon dodə nin.

12 Sentyabr 2017, 11:01
komment