14 Sentyabr 2017, 09:48
  • Ərəbon ittifaği xarici koon vəziron bəyonoti vədə ironi reaksiya.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti votışe:ğeyre mənteğiyə siyasəton məntəğə milləton miyonədə fasiləon çimisə ve bəkay.

Bə İRNA xəbon əsosi Bəhram Ğasımi zinə şanqivəsə ərəbon ittifaği xarici koon vəziron iclosi oxoyədə təşkil bə bəyonoti vədə reaksiyaş nışon do və ironi adəon (ləpəkon) həxədə iddaon bəyon beş məhkum karde və elanış karde ğeyre mənteğiyə siyasəton məntəğədə bə məmləkəton fasiləon ve bəkay və məntəğədə hədəfmandə həmkarətion bə təxir ebəğande.

Ğasımi ğahirədə ərəbon ittifaği xarici koon vəziron 146 nə iclosi oxoyədə təşkil bə bəyonotış rəd karde və İbə Ərəbi  Əbarədə siyasiyə ğərəzon və tarixi həğiğəti dərk nıkardeku iborətış zınə.mirətion və Kuveytı nımayəndon sıxanonış  ironi Əbomosa -Tonbe bozorq-Tonbe koçək adəon.

təğ

komment