• Bə Netanyahu fəsodi xoto Telavivədə çandə həzo nəfəri aksiyə

Çandə həzo nəfər işğal bıə Fələstini sakinonku işanbə şəv Telavivədə bo 5 minə haftəyo seyonist rejimi 1minə vəziri Benyamin Netanyahu maliyə fəsoti etırozədə mitinqışon bərpo ka.

Bə Tele Rədiypo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos etroz kardə kəson de pılakard peqəte Netanyahu və çəy kabineti istifaşon tələb ka.

Netanyahu dəvardə haftə çandə kərə polis tərəfiku istintağ bəy.

Netanyahu de dı qılə maliyə fəsoti doeiyedə iştirak karde itıham bedə.

1minə dosiye sərvətməndonku hədiyəoni səey və dıminə dosiye həm bə seonis rejimi 1 minə vəziri təvafoğ de Yodiot Aharonot seonistiyə rujnimə malik təvafoğ karde bo ıştə kabineti xəbəon rusniyeyo İsrail Hiomi rəği rujnomə piyo məhdodiyəton icod karde moğabildəy.

Pruqonoz bedə Netanyahu bardə təhğiğaton nəticə omə haftə nəşr bıbo.

Netanyahu seonist rejimi 1 minə məğam ni ki, de keyfəri ya cinai istintağ və təhğiğat dimbədim bəy.

seonist rejimi məğamon miyono mali və əxlağiyə fəsot raice.

təğ

01 Yanvar 2018, 14:32
komment