• Bəhreynədə ijən qıləy Ruhani dəstqir be.

Ali Xəlifə zinə çın kişvəri qıləy Ruhanion Məhmod Əl-Ali dəstqirış kardə.

Bə İrna raporti Ali Xəlifə rejim çın ruhani 6 manq həbsi hukmi təsdiğ karde bəpeştə ki qıləy etiborış nıbıə məhkəmədə təsdiğ be ım ruhani dəstqir və həbsış kardə.

Ali Xəlifə rejim bə çəy xoto ım ruhani məhkumış kardə ki əv çı Ali Xəlifə siyasəton muxalif be ijən ım kişvərədə çı Bəhreyni şiəyon aliyə ruhani Ayətullah Şeyx İsa Ğasımiku himoyədorti kardəş be.

Çımiku bə nav həm bə Bəhreyni dıvləti əleyh vey yolə muxalifə qrup Əlvifağ İslamiyə Hərəkati qıləy bəyoniyədə 2017-nə sori bo Bəhreyni muxalifonro vey bevəcə dəhşətinə sor zınəş be və əlovəş kardə: Miladi 2017 nə sorədə Bəhreynədə vey be ğanunə hərəkətoni əncom bıə ki de beynəl xalğiyə həx-huğuğon bərobər nıbe ijən çı milləti ozodə bəyoni məhdod karde və Ali Xəlifə sultə nizomi oqəte çərçivədə be.

03 Yanvar 2018, 23:58
komment