07 Fevral 2018, 23:38
  • Fələstini mubarizə qrupon canq de siyonist işğal əkə rejim bəbe dəvom peydo bıkə.

Beynəl xalğ sahədə İroni yolə islamiyə şura məclesi məxsusə məsləhətçi votışe: Fələstin mubarizə qrupon bəbe hejo siyonist işğal əkə rejimi vədə bəştə mubarizəon dəvom bıdon.

Bə İrna raporti əsos Tehronədə Fələstin islamiyə cəhad təşkilati nımoyəndə Nasir Əbu Şərif de siyonist işğal əkə rejimi mubarizəon dəvom doero bə Fələstini cəhodiyə qrupon muhimə rol işorəş kardə ijən votışe: ım rejimi vədə mığoviməti dəvom doe yeqanə ro və metode.

Əmir Əbdullahiyan bə Tehronədə islamiyə kişvəron məclison rəison tojə iclos işorəş kardə iyən əlovəş ka: çı islam dınyo parlamentonədə bıə depaton iyən rəsmi şəxson hejo Fələstin və Ğudsi peştədə bemanden.

Əv təkidış kardə ki Amerkə de təhrim və sanksiyakon əbzari tojə mərhələdə Russiyə, Hizbullah və Həmas təşkilati hədəf ğəror dodə ki əmələn çəvon iradəon zumandəti bois bəbe.

Tehronədə Həmas təşkilati nımoyəndə Nasir Əbu Şərif həm bə Ğuds və Fələstin milləti himoyə dorti kardero çı İroni təsirinə mudafiə iyən siyasətonku ğədrdonətiş kardə və votışe: mığovimətədə Fələstinə milləti zumandə iradə, siyonist rejimi çəşiku hanış bardə.

komment