08 Fevral 2018, 23:44
  • Qeneral mayor Cəfəri: Suriyə ərazi rə ozod bəbe.

İroni Sepah təşkilati fərmondə votışe: İrağədə DAEŞ terrorçiyə qrupi məğlubiyəti bəpeştə omə zəmonədə rə Suriyə əraziədə həm ozodəti bəvindemon.

Qeneral mayor Muhəmməd Əli Cəfəri əlovəş kardə: deşmənon vədə mığovimət karde ijən İroni ğudrəti bə dınyo cəmaəton sabit bey bəpeştə ısət İrağ, Livan, Fələstin, Yəmən və Suriyə milləton həm ıştə deşmənon vədə mığovimət kardən.

İroni Sepah təşkilati fərmondə təsdiğış kardə: co milləton həm çı İroni zumandə mığoviməti mışohidə kardə bəpeştə ıştənışon bovə kardə ki bəbe soltə nizom iyən sitəm əkə hakimon və diktatoron vədə bımandon ta ıştə həxiku mıhofizə iyən mudafiə bıkon qeneral mayor.

Cəfəri ijən bə İroni inğilabi bərəkəton iyən nəticəon işorəş kardə və əlovəş ka: dınyo və məntəğədə mığovimət mədəniyəti rəvoc doe, islamiyə ğiyamon və hərəkati inkişof iyən mənəvi cəhətiku çı şərğ və ğərbiyə ğudrəton iyən deşmənon əzəməti arşiyə əcumlə çı İroni inğilabi təsiriku be ki deşmən emonito varde əzı ni.

İroni Sepah təşkilati fərmondə təkidış kardə: zılm və istikbor iyən sitəmi vədə mığovimət karde çı İroni inğilabi təsis əkə Həzrəte İmom Xomeyni(r) əndişə və təlimonku be ijən millət detosə bə ısət bəy tabe mandən.

təğ

komment