12 Fevral 2018, 11:59
  • Siyonist rejimi hərbi təyyarə məhv karde çı məntəğə hisob kitobon əvəzış kardə.

İroni milli əmniyət aliyə şura sərkatib bə Suriyə təcavuzəkə siyonist rejimi hərbi təyyarə məhv karde çı məntəğə hisob kitobon əvəz əkə amil zınəş be.

Əli Şəmxani bə Rusiyə RT aqentiyəti votşe: Suriyə rəketiyə sistemi tərəfiku siyonist təcavuz əkə təyyarə məhv karde neşoş doə ki məntəğədə ısət ım rejimi səhvon becəvob nibəmande.

İroni milli əmniyət aliyə şura sərkatib siyonist rejimi hərbi təyyarə məhv karde əməliyatədə İroni roli rəddış kardə ijən votışe: Suriyə hukumət ıştə hakemiyyəti çərçıvədə ijən deştə mudafiyə sistemon ım təyyarəş məhv kardə.

Əv bə İrağ, Suriyə, Əfğanıstan iyən livanədə Amerkə və çəy həm pəymonon məğlubiyəti işarəş kardə və təkid kardə ki deşmın çı İroni milləti zumandəti və iğtidoron arşiye fikədəy.

İroni milli əmniyət aliyə şura sərkatib İroni ğudrəti çı məntəğə və dınyo zəəifə hukumətonku mudafiyə karde sayədə hisobış kardə iyən votışe: İroni bə təcrid bardeku deşmınon hədəf məntəğə və dınyoədə İroni İnğilobi inkişaf və hevujəti vəy ğəte heste. 

Pəynə sıb ijən bə Suriyə cənub Rif ostani bəzi vırəon çı siyonist rejimi çand kərə huzumon və bombardımoni bəpeştə Suriyə Avyasiya rəketiyə mudafiyə sistemon bə 2 qılə təyyarə tərəf qollə ğandışone ki i qılə təyyarəon məhvış kardə.

Xəbə omə ki ısət 2 ruje siyonist rejim iyən Amerkə dastpoçə bıən.

komment