• Kuveytədə İraği obdon əkə iclos; Zərif de Moqerini vindemonış kardə.

İroni xarıci vəzir ki zinə rujiku İraği obdon əkə iclosədə iştirok kardero bə Kuveyt səfərış kardə de Kuveyti xarıci vəzir Şeyx Səbah Xalid Əlhəməd Əssəbah 2 tərəfiyə mıvzoon barədə votımon karde bəpeştə de Avropa xarıci siyasəton yol Fedrika Moqerini həm vindemon iyən İroni ətomiyə təvafuğ və məntəğə mıvzoon barde sohbətış kardə.

Muhəmməd Cəvad Zərif bə Kuveyt varid bey zəmon jurnaliston cəmədə təkidış kardə ki hiç faxt miyonə şərğədə kişvəron kalektiv həmkarion nıbey sayədə əmniyyət və oromtəti bərpo nibəbe.

Zərif ijən çı İraği əmniyyət və inkişafi bo İron İslam Respublika vey muhimmə və təsirin zınəş be və təkidış kardə İron hejo çı İraği millət və dıvləti kənoədə bəmande.

Kuveytədə de fəalə bankon və taciron iştiroki iyən siyasi rəsmi şəxson huzuri İraği obdon əkə 3 rujiyə iclosi dəvoniye pəyinə rujiku de 50 qılə kişvəron iştirok bino be.

İrağədə DAEŞ-i nohəx və vəhşiyə həmləon de İroni mıştəşariyə hərbiyə koməkon iyən mığovimətiyə qrupon həmçınin İraği muxtəlifə hərbi və əmniyyətiyə qrupon fidokarion məğlub be.

təğ

14 Fevral 2018, 23:46
komment