19 Fevral 2018, 19:51
  • Məntəğədə terroristiyə qrupon bo cinoyət və ğətliamiro siyonist rejimi əbzaroin.

İronədə Suriyə səfir votışe: Suriyə və məntəğədə terroriston çı siyonist rejimi komilə himoyəon xıvandin.

Bə İrna raporti əsos Ədnan Məhmud votışe: Suriyədə bə çand qılə məntəğə təcavoz əkə siyonist rejimi təyyarə məhv karde çı Suriyə ərəbiyə ərtış və lideri ğərol iyən iradə be ki təcavozkarə siyonist rejimi vədə nışo doə bıə.

Əv bə Amerkə iyən Amerkə həmpeymononə kişvəron rol bə terroriston himoyə kardero iyən məntəğədə çəvon cinoyəton peştədə mande işorəş kardə və votışe: Suriyə şimalədə bə Amerkə vabəstə bıə silohinə ğıvvon soxte Suriyə hakımiyəti arşiye iyən beynəl xalğ ğanunon ləğv karde mənodəy.

Əv təkidış kardə: Amerkə hədəf jıqonə silohinə qrupon pesoxteku məntəğə bəzi kişvəron təcziyə karde və bə siyonist rejim komək karde heste.

Ədnan Məhmud ijən votışe: Suriyə millət hejo ıştə kişvəriku Amerkə, Tırkiyə və bə siyonist rejim vabəstə bıə qrupon iyən terroriston məhv karde həmçınin ıştə istiğlali ujnən bə dast vardero cəhd kardən.

təğ

komment