• Zərif: co sərzəminon işğal karde hiç faxt dəvom peydo nibəkay.

Çı siyonist rejimi i minə vəziri ijən bə İroni əleyh bəyon bıə sıxənon reaksiyadə İroni xarıci vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif təkidış kardə: co sərzəminon işğal karde hiç faxti dəvom peydo nibəkay.

Bə İrna raporti əsos İroni xarıci vəzir ıştə tojə tuviter mesajədə təsdiğış kardə: Netanyahu iddiyaon əks ısət məntəğə vey problemon sərçeşmə ğeyri ğanuniyə işğalon nin.

Muhəmməd Cəvad Zərif votışe: siyonist rejimi i minə vəzir vey çok əbi jıqonə həğiğəton bovəş bıbu ki co milləton sərzəminon işğal karde dəvom peydo ni bəkay.

Zinə iyən Amerkədə bıə siyonist rejimi vey yolə lobbi APAK nomo bıə məxsusə kamissiya iclosi cərəyonədə Benyamin Netanyahu İronış bənə məntəğə vey yolə təhdid elanış kardə.

Siyonist rejimi i minə vəzir anti İron siyasəton vıjniyə və Telaviviku Amerkə səfarətxanə bə Ğuds oşnonoyə xoto bə Donald Trampi təşəkur və ğədrdontiş kardə.

Amerkə xarıci vəzarətxanə tojədən elanış kardə ki Mayə manqi 14 Telaviviku Amerkə səfarətxanə bə Ğudsi işğal bıə ərazi ovoştoniye bəbe, qıləy ruj ki Fələstini işğal bey sorqardışe ijən Fələstinıjon tərəfiku fəlokət nom noə bəy.

Dəvardə sori Dekabri 6 ijən məntəğə və dınyodə çandə etırazon jiədə əmmo Amerkə prezident Donald Tramp elanış kardə ki Amerkə Ğudsi bənə siyonist rejimi paytəxt zınəydə ijən ıştə səfarətxanə bə Ğuds oştoniyə məğsədış heste.

təğ

07 Mart 2018, 22:57
komment