18 May 2018, 21:22
  • Ruhani: sionist rejim və Amerka hədəf Fələstin məsələku İslom dınyo diğğəti mınhərif kardeye.

İroni prezident təsdığ kardə: Fələstin məsələku İslam dınyo diğğəti mınhərif karde xoto sionist rejim və Amerkə har ruj məntəğədə tojə bıhranon icud kardən.

Həsən Ruhani ımruj tırkiyədə İslomiyə Həmkari təşkilati çəş nıkarde iclosədə iştirok kardeyro bə tırkiyə səfərış kardə.

Əv Tehronədə bə jurnaliston votışe: bə Fələstin məzlumə milləti himoyədorəti karde, şı siyonist rejimi cinoyəti iyən Amerkə səfarətxonə bə şərifə Ğudsi ovoştoniye məhkum karde xoto ım iclos vey muhimme.

İroni prezident Telaviviku çı Amerkə səfarətxonə bə Ğuds ovoştoniye çı Əmniyət Şura ğətnoməon iyən beynəlxalğ ğənuni ləğvəkə zınəş be və əlovəş kardə: ım hərəkət İslom dınyoş norohət və əsəbin kardə ijən umum iştimaeiyəti çəşi vədə Amerkə be abruçiyəti bois bıə.

Ruhani Şərifə Ğudsədə çandə Fələstinıjon ğətliami məhkum kardə və votışe: İron hejo məzlumə milləton peştədə bəmande ijən şərifə Ğudsi ozod karde iyən islamiyə erjonku mudafiə karde çı İroni muhimmə hədəfonin ki bəbe islamiyə milləton və dıvləton həm bəy diğğət bıkun.

Prezident Ruhani Fələstin milləti çı Fələstin sərzəmini həğiğiyə soib zınəş be və təkidış kardə: Amerkə və sionist rejimi ım haftə cinoyəton bo Fələstini ozod kardero ım milləti irodəon çimiku vey ziyodəti və zumandəti bois bəbe.

təğ

komment