23 May 2018, 22:09
  • Xoşru: bə ğeyri hərbion huccum kardero Amerkə bə Ərəbiston və sionist rejim icozə doəşe.

İ Bıə Milləton Təşkilatədə İroni daimə nımoyəndə bə ğeyri hərbion huccum karde barədə çı Ərəbiston və sionist rejimi cinoyəton, Vaşenqtoni himoyəon sayədə zınəş be və təsdiğ kardə ki Amerkə bənə əmniyyət şura qıləy ozv bə ım 2 qılə rejim həmonə huccumi icozəon doəşe.

Bə İrna raporti əsos Ğolam Əli Xoşru əmniyyət şuraədə bıə silohinə daveonədə çoknə ğeyri hərbion himoyə karde nomo iclosədə Fələstin və Yəmənədə bıə ğeyri hərbion bombardımon iyən ğətliami xususi Ğəzzə tanqədə jen və hırdənə şəhrvandon kıştə dəvardə 70 sori mıddətədə sionist rejimi cinoyəton idomə hisob kardə.

İ Bıə Milləton Təşkilatdə İroni daimə nımoyəndə bə Yəməni hırdənon və jenon Ərəbiston təcavoz kardə rejimi bombardımon və cinoyət işorəş kardə və votışe: Ərəbiston sıvoy be pənohə millət çı Yəməni məktəbxonə, xorək istihsol əkə mərkəz iyən noxəş xonəon de məğsədi hədəf ğəror dodə.

Xoşru əlovəş kardə: Ərəbiston de Yəməni kamilən mıhosirə karde homanitarə koməkon vığande vədə mane bıə iyən Yəməni millət vey dəheştinə insoniyə bohrani təcrobə kardən və hol ım ki ım cinoyət çı İ Bıə Milləton Təşkilati çəşi vədə əncom bedə.

İ Bıə Milləton Təşkilatdə İroni daimə nımoyəndə təkidış kardə ki Ərəbiston və sionist rejim çı Amerkə hərbi, təlimi siyasi və silohinə komilə himoyəon xıvandin.

təğ

komment