• Ərəbıstonı cənub hissədə səudiyə hərbionku çandə nəfəri həlokət.

Yəmənı silahlinə ğıvvon iyən mubarizəəkon ərəbıstonı cənub Cizan şəhrədə səudiyə hərbion bə nav ome vəy qəteədə xəyli bəvonku bə həlokət rosnedən.

Bə Mehr aqentəti ımrujnə xəbon əsosi yəmənı silahlinə ğıvvon iyən mubarizə əkon cizanı cənubiyə şəhri Cəbələdoxan məntəğədə bə ərəbıstonı silahlinə ğıvvon nav ome mane bin və səudiyə ərəbıstonı hərbion roədə mina tıpe cəriyanədə çandə 10 nəfər bə həlokət rəsin və xəylion həm yarəjə bin.

yəmənıjə ğıvvon eyne holədə ərəbıstonı cənub Əlxəğağə ,Əlfərizə və Əlməırizə məntəğonədə de artileriya bə Səudiyə ərəbıstoni hərbiyə ğıvvon mərkəzon hucum bardən ki nəticədə çı  hərbionku çandə nəfər bə həlokət rəsedən.

yəmənı cənub Ləhec ostanədə həm yəmənıjə ğıvvon Korı nomo bıə məntəğədə Səudiyə muzdoron mandə vırə hədəf qətedən ki ım əməliyatdə muzdoronku çandə nəfər bə həlokət rəsedən və eyne holədə muzdoron xəyli imkanonku həm arəku şedə.

təğ

19 İyun 2018, 12:01
komment