01 İyul 2018, 12:27
  • Səudiyyə ərəbıstoni hərbiyə təyarəon yəmənı paytəxtışon bombardımon karde.

Səudiyyə ərəbıstoni hərbiyə təyarəon zinə yəmənı paytəxt Səna şəhri bombardımon kardən.

Bə yəmənı Əlməsirə TV kanali elanon əsosi səudiyə təcavuzkarə hərbiyə təyarəon Səna beynəlxalğə  aeroporti şimal hissədə bıə texnoloqiya mərkəzi hədəf qətedən.

desbə ısət çı hucumi ziyanonku və mimkin bə tələfatiku heç qıləy xəbə nəşr bə ni.

Ərəbıston de İ bə ərəbon əmirəti ,Amerkə və çanqılə məmləkəti himiyə 2015 minnə sori martə manqiku bə yəmənı zid hucumış təşkil doə və ım məmləkətış zəmin deyo və həvoku muhasirəş kardə.

bə yəmənı zid ərəbıston və çəy şərikon canq desbə ısət bə 14 həzo nəfərisə veyə yəmənıji şəhodət iyən çandə 10 həzo nəfəri yarəjə be və milyonon yəmənıji avərəti bois bə.

ərəbıstonı hərbiyə təcavuz eyne holədə yəmənı fəğırə məmləkətış xurək və dəmonon baxşədə de şiddətinə problem dim bə dimış kardə.

Səudiyə rejim və çəy şərikon desbə ısət yəmənı milləti muğaviməti xoto zınəşon ni ım məmləkətdə bəştə hədəf rəse.

təğ

komment