10 İyul 2018, 11:17
  • Ərəbıstonı cənub hissədə Səudiyə muzdoronku çandə nəfəri həlokət.

Mediyaiyə mənbəon Ərəbıstonı cənub Cizan və nəcranı məntəğonədə səudiyə koalisiyaku çandənəfəri həlokətiku xəbəşon doə.

Bə Əlaləmı zinə xəbon əsosi mediyaiyə mənbəon elanışon kardə yəmənı silahlinə ğıvvon iyən mubarizəəkon  nəcranı Təyyibəəlism nomo bıə məntəğədə Səudiyə muzdoron həmlkardə maşini de bomba tıpnedən.

həminə məntəğədə muzdorə səudion coqlə qrupi roədə həm 2 qılə bomba tıpnedən.

yəmənı silahlinə ğıvvon və mubarizəəkon sınaperon həm cizanı məntəğədə Əldod nomo bə bandi şərğ hissədə Səudiyə ərəbıstoni 2 qılə muzdori bə həlokət rosnedən.

eyne holədə yəmənı Əlhodəydə ostani həkimon qıləy xəbəriyə konfransədə ım ostanədə səhiyə iyən noxəşxonəon bevəcə şərayetiku xəbəşon doə ki səudiyyə təcavuzkarə koalisiya ğıvvon hucumon nəticədə təşkil bə.

komment