11 İyul 2018, 23:46
  • Əsri muğavilə Fələstin orzu məhv əkə cəhde.

İronədə Həmas təşkilati nımoyəndə əsri muğavilə çı Fələstin orzo məhv kardero Amerkə və sionist rejimi xəbisə cəhd zınəş be.

Bə İrna raporti əsos Xaled Ğodomi zinə Tehronədə votışe: əsri muğavilə bo Fələstin milləti hiç foydəş ni və fəğət Amerkə iyən sionist rejimi tərəfo qıləy istikboriyə plane.

Ğodomi əlovəş karde: Amerkə və sionist rejim de həminə plan Fələstin milləti zumandəti və mığoviməti məhv karde məğsədışone ki yəğin məğlub bəbın.

İronədə Həmas təşkilati nımoyəndə bə həminə yocə plani çərçivədə çandə məntəğədə vindımonon işorəş karde və votışe: Netanyaho de ərəbiyə kişvəron əloğəon icod karde, ərəbə kişvəron siyasətonədə Fələstin məsələ çı islam dınyoku xaric karde məğsədi dumo kardedə.

Bə əsri muğavilə plani əsos Şərifə Ğuds bə sionist rejim doe bəbe və Fələstini avarəon ijən bə Fələstin işğaliyə sərzəminon oqarde həxışon ni və fəğət bəbe şərğiyə məntəğəon iyən Ğəzzə tanqədə sakin bıbun.

komment