12 İyul 2018, 09:48
  • Yəmənı silahlinə ğıvvon Səna şimal şərğ 9 nə məntəğə barzə vıronış bə dast qəte.

Yəmənı əmniyətiyə mənbəon elanışon karde yəmənı silahlinə ğıvvon iyən mubarizəəkon Səna ostani şimal şərğ hissədə 9 nə məntəğə barzə vıronışon bəştə dast qətə.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi yəmənı silahlinə ğıvvon iyən mubarizəəkon zinə 9 nə  məntəğədə Əlğətəbı şimal ğərb hissədə barzə vıron kontorolışon bəştə dast qəte və çəy əmniyyətışon kamilən bərğərorışon kardə.

yəmənıjə ğıvvon eyne holədə Əlcof ostani Xob və Əlşəəf məntəğonədə bə Səudiyə ərəbıstoni muzdoron nav ome mane bedən.

Yəmənı silahlinə ğıvvon və mubarizəəkon zinə şanqo elanışon kardə ki ğərbiyə sahilədə bə səudiyə təcavuzkarə koalisiya ğıvvon cəm bə vırə qıləy Toçka modelədə bıə rəketışon ğandə.

Ərəbıston de Amerkə və İ bə ərəbon əmirəti iyən çandə qılə məmləkəti koməkəti 2015 minnə soriku bə yəmənı zid hərbiyə təcavuzışon təşkil  doə və ım məmləkətışon zəmin,deyo və həvoko muhasirəşon kardə Ərəbıston və çəy şərikon bə yəmənı zid təşkil bə canqədə desbə ısət 14 həzo nəfərisə ve bə yəmənıjə şəhrvandon şəhodət ,bə çandə 10 həzonəfəri yarəjə be iyən  bə çandə milyon yəmənıji avərəti bois bə.

komment