13 Avqust 2018, 15:36
  • Netanyahu bə Fələstinıjon kışte idomə iyən Yəhud Kişvəri rəsistə ğanuni icra kare təkidış ka.

Sionist rejimi i-nə vəzir ım rejimi kabineti əmniyyəti iclosədə, bə Fələstinıjon sərkub, bombardemon və kışte məxsusən Ğəzzə tanqədə həmçınin ım rejimi parlamentədə təsdığ bıə Yəhud Kişvəri ğanuni icra karde təkidış kardə.

Bə Telerədio aqentiyəti zinə raporti əsos, sionist rejimi i-nə vəzir Benyamin Netanyahu ijən iddioş kardə, İsrail rejim hejo de Fələstinıjon komilə otəş basti bərğəror karde niyyətış be.

Netanyahu ım sıxənon qıləy holədəy ki tojədən Ğəzzə tanqə çı sionist rejimi bombardemoni jentonədə be.

Benyamin Netanyahu ijən de işorə bə Telavivədə işğaliyə ərazi sakınon çənd həzo nəfəriyə aksiya ijən de Yəhud kişvəri ğanuni çəvon muxalifət votışe: ım aksiya bo Yəhud Kişvəri ğanuni bə nav barde qıləy ğati nışonə.

Sionist rejim Knesset 19 Yanvari, Yəhod Kişvəri rasistə ğanuni təsvibış kardə.

Bə ım ğanuni əsos, həmmə işğaliyə Fələstin fəğət bo sioniston qıləy sərzəmin elan bəbe və Fələstinıjon çı insoni və şəhrvandi huğuğiku məhrum bəben.

Marti 30ku həmzəman de Zəmin Ruji sorqardış Ğəzzə və işğaliyə sərzəminon mərziyə məntəğədə oqardey həxi aksiya bərpo bıə ki ım aksiyaədə ta ım zəmon 160 nəfəri ku vey Fələstinıjon de sionist rejimi hərbion vositə şəhid və 18 həzo nəfəriku vey zəxmin bıən.

təğ

komment