01 Sentyabr 2018, 12:17
  • Bə İraği dıvləti təşkil karde prosessədə bıə Amerkə mıdoxiləon etıroz karde xoto İraği milləti aksiya.

Zinə Bəğdadədə çand həzo nəfər çı İraği millət, bo ım haftə 2-minə kərə, bə İraği dıvləti təşkil karde prosessədə bıə Amerkə mıdoxiləon etıroz karde xoto aksiya dəvonişone.

Bə Əlaləm raporti əsos, İraği aksiyaəkəon dastədə bıə plakarton səpe ğeyd bıə be ki "Bəğdadədə Amerkə səfarətxonə terrorizmi sərçəşməy".

İraği milləti çoşəmbə ruji həm Bəğdadədə de aksiya bərpo karde, Bə İraği tojə dıvləti təşkil karde prosessədə bıə Amerkə mıdoxiləon etıroz kardə bıə bən.

İraği parlemanti səçın bərpo bey zəmoniku detosə bə ısət, bə DAEŞ-i əleyh beynəl xalğ nomo bıə pesoxtə bıə koalisiyaədə Amerkə prezident Donald Trampi məxsusə nımoyəndə Bert Məkqork, veyni cəhdış kardə ki de İraği siyasi rəhbəron və partiya rəison vindemon və de əvon tojə dıvləti təşkil doe barədə məşvərət bıkə.

İrağədə siyasiyə qrupon elan kardən, Trampi nımoyəndə cəhd kardedə ki İrağədə de təziğ və təhdidi, qıləy dıvlət de Vaşenqtoni fiki mıtobiğ təşkil bıbu.

Im məsələ İraği şəxsiyəton və milləti etırozon bois bıə.

İraği Əlfəth nomo intixabatiyə koalisiya rəis pencşambə ruji de Bert Məkqork vindemoni cərəyonədə izhorış kardə: İraği tojə dıvləti təşkil doe cərəyonədə jıqo Vaşenqtoni cəhdon iyən mıdoxiləon de İraği şiddətinə reaksiya dim bə dim bəbe.

Hadi Əlameri əlovəş karde: İraği millət de Amerkə das iyən plan İrağədə təşkil bıə ehtimoliyə dıvləti, mızdor zıneydə və 2 manqi mıddətədə əy pebəqordone.

İraği parlemanti səçın 2018-nə sori Mayə manqi 12ədə bərpo bıə, əmmo partiaon ta ım zəmon bo əksəriyət qurupi təşkil doe ki bo tojə i-nə vəziri intixab karde qıləy mığəddəmə hihob bıdə, bə rizoyət omənin.

təğ

komment