03 Sentyabr 2018, 21:12
  • İron və İraği miyono hərbi və mudafiə əloğəon inkişof. 

İroni silohinə ğıvvon beynəl xalğ muavin və İraği mudafiə vəzir bə 2 qılə kişvəri miyono hərbi və mudafiə əloğəon inkişof təkid kardışone.

Bə İrna raporti əsos qeneral Ğədir Nezami zinə de İraği mudafiə vəzir Erfan Məhmod Əlhəyati vindemon karde əloğəon muxtəlifə sahəonədə inkişofi tələb kardışone. 

Ərbəin Husseyni zairon vığande iyən İron və İraği miyono əmniyyəti həmkarion əcumlə co qılə muzakirə bıə mıvzoon be. 

İraği mudafiə vəzir həm de İŞİD mubarizə barədə cərəyonədə İroni koməkon həmçınin İroni dustanə iyən çoknə rəftoriku ğədrdontiş karde və votışe: İron və İrağ bənə 2 qılə dost, hamsoyə və bıvə kişvəri həmmə baxşonədə aliyə həmkarişon bıbu. 

Zinə de İron, Russiyə, Suriyə və İraği hərbi ali rəsmi şəxson huzuri Bəğdadədə de İŞİD və terrorizm mubarizə barədə mehvəriyət qıləy 4 tərəfiyə iclos bərpo be.

təğ

komment