05 Sentyabr 2018, 15:30
  • Suriyə məclesi rəis: terrorizmi məhv karde iyən avarəon oqordoniye çı Dəməşği muhimmə niyyəte. 

Suriyə məclesi rəis zinə şəv Dəməşğədə Amerkə Virciniya ştati senator Riçard Bleyki videmonədə təkidış kardə ki terrorizmi məhv karde iyən Suriyə avarəon bə kişvər oqordoniye çı Dəməşği muhimmə niyyəte.

Bə İrna raporti əsos, Həmude Səbbağ işorəş kardə ısət Suriyə vey məntəğəon terroristiyə qruponku pok bəy və ım kişvəri dıvlət həmmə çı Suriyə avarəon bə çəvon kə oqardey xoto zəminəon kamilən hozzış karde.

Həmude Səbbağ bə milliyə aşti iyən dustiyəti sə mande muğavilə həmzəmon de terrorizmi mubarizə barde dəvom təkidış kardə. 

Suriyə məclesi rəis de təkid bə ım ki Suriyə dıny tərəfo de terrorizm mubarizə barde cəhbədə varid bəy, əlovəş do: terroriston vədə səbarzəti de ərtışi fidokorəti və milləti mığoviməti bə dast omə. 

Riçard Bleyk həm ım vindemonədə de təkid bə Suriyə kişvəri vəziyət canqi oxonə mərhələdə ğəror qəte iyən terrorizmi məhv karde sahədə mıəyyən əkə şərayeton, votışe: Suriyə şəhrvandon meylışone ki bə ıştə kəon boon.

Riçard Bleyk izhor kardə bə Suriyə əleyh kali ğərbiyə kişvəron itərəfiyə hərəkəton beynəl xalğiyə ğanunon ojə-oşko ləğv karde mənodəy. 

Suriyədə Bıhron 2011-nə soriku de bə Ərəbiston, Amerkə və çəvon mıttəhıdon vabəstə bıə terroristiyə qrupon hevujə huccumi əv həm məntəğədə sionist rejimi mənafe təmin karde xoto bino bıə.

Suriyə ərtış tojədən de İroni mışovirə iyən koməkon və Russiyə himoyəon muvəffəğ bıə DAEŞ terroristiyə qrupi məhv bıkə.

Co terroristiyə qrupon həm ısət suriyədə məv bey holədən.

təğ

komment