07 Sentyabr 2018, 15:09
  • Tırkiyə Suriyə məsələ kamilən həl karde xoto bə Tehroni iclosi əhəmmiyət təkidış ka.

Tırkiyə dıvlət, de Suriyə bıhrani həl karde niyyəti Tehronədə bıə ımrujnə 3 tərəfiyə iclosi(İron, Tırkiyə və Russiyə) muhim zınəşe.

Bə İrna raporti əsos, Tırkiyə prezident aparati zinə de bəyoniyə vositə elanış karde, Tehroni iclosədə ki ımruji de İron, Tırkiyə və Russiyə prezidenton huzuri bərpo bəbe, bo Suriyə bıhrani daimi surət hal karey muhimmə hərəkəton bəbe.

Tırkiyə prezident aparati bəyoniyədə ğeyd bıə ki, Ankaraədə çimiku bənav Tırkiyə, İron və Russiyə prezidenton Rəcəb Təyyeb Ərdoğan, Həsən Ruhani və Veladimier Putini miyono bərpo bıə iclosi bəpeştə suriyədə icud bıə əvəzon iyən tojə vəziyəti barədə Tehroni iclosədə sohbət və muzakirə bəbe.

Tırkiyə prezident aparati ım bəyoniyədə votışe ki Tehroni iclosədə ijən Astanə muzakirəon prossesi çərçivədə siyosiyə cəhdon və mıştərəkə hərəkəton təğib bəbe.

Imruj 2018-nə sori Septambri manqi 7 Tehronədə İron, Tırkiyə və Russiyə ali rəsmi şəxson 3 tərəfiyə iclos bo Suriyə oxonə vəziyəti təğib karde iyən de Suriyədə daxıliyə canq bə oxon rosniye niyyəti bərpo bəbe.

Bo Suriyə daxıliyə canq və bıhran siyosiyə hələkə roon peydo karde iyən siyosi prossesi təğib karde xoto 3 kişvəri yolon i minə iclos 2017-nə sori Novambri manqi oxo Russiyə Suçi şəhrədə və 2 minə iclos 2018-nə sori Aprili manqi 4 Tırkiyə Ankara şəhrədə bərpo bıə be.

təğ

komment