08 Sentyabr 2018, 15:46

"Oqarde Həxi" 24-nə cımə ruji aksiyaədə ki de "Tramp, ışte meyli əks əmə obəqardınom" şuari bərpo bıə, ta ım zəmon 1 qılə Fələstinıjon şəhid və çand da nəfər zəxmin bıən.

Bə Əlməyadin televiziya kanali raporti əsos Ğəzzə tanqədə Fələstini şəhrvandon aksiya idomədə, detosə ım zəmoni 1 qılə Fələstinıjə de sionisti hərbion qullə bə şəhodət rəsə və 94 nəfər həm zəxmin bıən.

1 qılə çı sionist rejimi ərtışi bepilot təyyorə həm zinə əsri Ğəzzə tanqə şimali Beyt Hanon şəhrədə bə Fələstinıjə qrupi həmləış karde ki 2 qılə Fələstini şəhrvandi zəxmin bey bois bıə.

İjən İordaniyə ru kəno Əlxəlil və Ramullah şəhron ətrofədə Fələstini nımoj votəyon ki sionist rejim çəvon kəon bo şəhr soxte mısodirə kardəşone, cımə nımoj bəpeştə aksiya dəvonişone.

Sionist rejimi ərtışi hərbion Ramullah və Əlxəlil şəhronədə de həmlə bə Fələstini aksiyaəkəon çand nəfəri zəxmin kardeşone.

Amerkə dıvlət detosə ım zəmoni de Fələstin milləti huğuğ mubarizə karde çərşivədə və həmonə plani icra karde ki bə "ğərinə mıomilə" məşhur bıə ıştə səforətxonə Telaviviku bə Ğuds intiğol doəşe və tojədən həm ıştə koməkon bə Fələstini avarəonro koməkəkəyon aqentəti və koy nəve(unrva) ğətış karde.

Marti 30ku həmzəman de zəmin ruji soqardış Ğəzzə və işğaliyə sərzəminon mərziyə məntəğədə Oqardey həxi de Fələstinıjon şəhrvandon huzurışon bərpo bıə, ım reaksiya de ım niyyət bərpo be ki Fələstinıjon avarəon oqardey həxi bıən, Ğəzzə tanqə mıhosirə ləğvış bıbu.

Fələstini səhiyə vəzarətxonə elan kardə: ta ım zəmon ım reaksiyaədə 180 Fələstinıjon şəhrvand şəhid və veyni bə 18 həzo nəfər zəxmin bıən

təğ

komment