09 Sentyabr 2018, 21:52
  • Fəlahətpişə: Bəsrədə bə İroni konsuləti həmlə qıləy siyosiyə hərəkət be.

İroni islamiyə şura məclesi xarıci siyasət və milli əmniyyəti kamissiyə rəis İraği cənub Bəsrədə bə İroni konsuləti həmlə qıləy cəhətdorə siyosiyə hərəkət zınəş be.

İroni islamiyə şura məclesi xarıci siyasət və milli əmniyyəti komissiyə rəis Heşmətullah Fəlahətpişə de İroni tələbəon aqentiyəti(İsna) sohbəti bə Bəsrə ostanədə İroni konsuləti həmlə karde reaksiyəədə, votışe: ım hərəkəti əsliyə illət Bəesionin ki əvoni zıne ğabilyət mıvcude.

Fəlahətpişə de təkid bə ım ki bə İroni konsuləti həmlə, beynəl xalğiyə konvensiyəon əkse təkidış kardə: yəğin İraği dıvlət ım kişvərədə İroni konsuləti və səfarətxon hifz karde məsole, əve bəpe de beynəl xalğiyə konvensiyə əsosi bə İroni konsuləti mənəvi və maddi varid bıə ziyanon əvəzi bıdə.

İroni islamiyə şura məclesi xarıci siyasət və milli əmniyyəti komissiyə rəis Bəsrədə bə İroni konsuləti həmlə co mıvzo, siyosiyə hərəkətış zınəş be və votışe: bəpe təhğiğ bıbu ki hadisə çiç be? əv həm qıləy şəroyətədə ki İron və İraği miyono məxsus əloğəon heste ifrotiyə hərbion cəhdonışone ki ım mınosibəti bə ixtilofi cəhəti bəbarden.

Cımə şəvi(Septambri 7) i qılə qrup bə bəsrə vəziyəti etiroz karde bə İroni konsuləti bina həmlə kardən və əy otəşışon jə.

İraği Bəsrə ostan tojə haftəonədə milləti aksiya şohid be ki bə bekoəti, umumi və rifohiyə xıdməton vəziyəti kam be, ov və bərği bıhran iyən dıvlətiyə təşkilaton fəsod etıroz kardən.

təğ

komment