10 Sentyabr 2018, 15:46
  • Amerkə hərbi təyyorəon de fosforin bombəon bə Suriyə Deyro-Zur həmlə kardeşone.

Rusiyə mudafiə vəzarətxonə zinə şəv bə Suriyə şərğ, Deyro-Zuri Hecin nomo di Amerkə həmləku xəbəş do və elanış kardə ım həmlədə fosforin ğədəğən bıə bombəonku istifodə bıə.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, Rusiyə mudafiə vəzarətxonə elanış kardə ım həmlə zinə şəv təşkil be.

Rusiyə mudafiə vəzarətxonə ijən işorəş kardə ım həmlə bois ki Hecin diədə zumandə vəş bərpo bıbu.

Im dəhəştinə həmlə ğırbonion miğdor detosə ım zəmoni məlum bə ni.

Im həmlədə 2 qılə Amerkə ərtışi F-15 təyyorə iştirokışon be.

Məsələn bə DAEŞ-i əleyh beynəl xalğiyə Koalisiya hərbi təyyorəon de Amerkə kamandaiyə ijən çimiku bə nav çand kərə de fosforin bombaon bə Suriyə muxtəlifə məntəğəon əcumlə Deyro-Zuri ostani həmlə kardə bıən.

Im həmləonədə çandə Suri ğeyri hərbi ğətliam bıən.

Suriyə dıvləti çand kərə de nomə vığande bə İ Bıə Miləton Təşkilati sərkatib və əmniyyəti şura rəisi əvonku tələbış kardə ki Suriyədə bə Amerkəvıjə koalisiyə cinoyəton oxo bıdə.

"İrvarz" nəzorəti qrup ki İrağ və Suriyədə de Amerkə kamandaiyə bə DAEŞ-i əleyh beynəl xalğiyə nomo bıə məsələn koalisiya həmləon nəzorət kardedə, tojədən elanış kardə, 2014-nə soriku detosə ım zəmoni 5 həzo nəfəriku vey ğeyri hərbi İrağ və Suriyədə Amerkəvıjə koalisiya həvoiyə həmləonədə kıştə bıən.

Amerkə tojə soronədə çand kərə de ım bəhonə ki de terroristiyə qrupon mubarizə bardedə, Suriyə və İrağədə bə ğeyri hərbion həmlə karde holədəy.

Bə DAEŞ-i əleyh nomo bıə koalisiya Obama prezidnti dıvrədə de ım niyyət ki İrağ və Suriyədə de terroriston mubarizə bıkə, təşkil bəy, əmo bə rəsmiyə raporton əsosi, Amerkə və çı ğərbi və ərəbi şərikon, bə terroristiyə qrupon silohon və mol doe əsliyə himoyə əkəyon və icodəkəyonin, əcumlə DAEŞ terroristiyə qurup.

komment