12 Sentyabr 2018, 17:27
  • Çand həzo nəfər Fələstinıj bə Amerkə zidd aksiya bərpo kardeşone.

Şərği Ruədə Ramullah şəhri çand həzo sakınon bə Fələstini avarəon komək karde iyən ko təşkilat(ANROVA) Amerkə koməkon ğət bey xoto eteroz kardeşone.

Bə Mehr aqentiyəti zinə raporti əsos Vəfa aqentiyəti nəğliku; eterozəkəyon ım aksiyaədə de nıvıştəon bə dast qəte və şoar doe bə ANROVA əleyh Amerkkə hərəkəton de şiddəti məhkum kardeşone.

Valstrit Jornal rujnomə həm deşəmbə ruji qıləy raportədə nıvışışe: Amerkə milliyə əmniyyəti mışovir Can Bolton rəsmi sorət Fələstini ozodəti təşkilati idarə bastə bey və İsrailiku himoyədorəti idomə doe elanış kardə.

ANROVA təşkilat 1949-nə sori Dekabrə manq de İ Bıə Milləton Təşkilati umumiyə iclos ğətnomə və bo koy nəve iyən bə Fələstini avarəon komək karde niyyəti təsis be..

Co qılə xəbə ım ki sionisti rejimi Ğəzzə Şərğ, Şucaiyə məntəğədə bə Fələstini mığovimət qurupon i qılə bırcon həmləş kardə.

Bə Im raporti əsos, sionistiyə hərbion ijən Ğəzzə şərğ və Xan Yunesədə bə Fələstinıjə divujin və şəhrvandon həmləş karde, əmmo ım həmləon hiç tələfotış nıbe.

təğ

komment