17 Sentyabr 2018, 15:29
  • Ərəbistoni Ğətifədə bə Aşura simvolon və İmom Huseyni(ə)-i əzodorəti mərosim həmle be.

Ərəbistoni əmniyyəti ğıvvon ım kişvəri şərğ Ğətif şəhrədə bə Aşura simvolon və dınyo şiəyon 3 minə İmom, Həzrəte İmom Huseyn(ə)-i əzodorəti mərosimon həmləşon kare.

Bə Telerədio aqentiyəti raporti əsos, Ərəbistoni Ğətif şəhri cəmaət hərəkəti komitəon elan kardədeşone, Səudiyə rejim de bə Aşura simvolon əcumlə ım şəhrədə sələvotiyə vırəon həmlə karde sıə xottonku rədd bıən.

Im raportədə təsdığ bıə ki, Səudiyə rejim hejo bə islamiyə mığəddəsə çion məxsusən şiəyon məzhəbi simvolon tohin iyən təhğir kardedə.

Eyni holədə Əlcəzirə Televeziya kanal həm raportış do, Ərəbistoni əmniyyətiyə ğıvvon çı Məkkə Məçitu-Lhəromi cəmaət İmomonku qıləyni Şeyx Bəndər Əbduləziz Bəliləş həbs karə.

Əlloı-loı televeziya kanal həm raportış do ki Bəhreyni Ali Xəlifə rejimi əmniyyətiyə ğıvvon həm, çı İmom Huseyni(ə) əzodorəti mərasimi qıləy natiğon Şeyx Yasin Əlcəmri ehzor iyən istintoğ karde bəpeştə həbs kardeşone.

komment