20 Sentyabr 2018, 12:15
  • Yəmənı Əlcof ostanədə səudiyə ərəbıstoni çandə qılə muzdori həlokət.

Yəmənı silahlinə ğıvvon və mubarizə əkon əməliyatdə yəmənı şimal Əlcof ostani Məlhan məntəğədə bə səudiyə muzdoron zid,təcavuzkarə muzdoronku çandə nəfər bə həlokət rəsedən.

Bə Əlməsirəh TV nəğli əsosi ironi telerədyo aqentəti zinə elanış ka Hərbiyə mənbəon votəşone səudiyə təcavuzkarə muzdoronku çandə nəfər silahlinə ğıvvon və mubarizə əkon əməliyatdə yəmənı cənub Əlbeyza ostani Nate nomo bıə məntəğədə bə həlokət rəsən və xəylion həm bə yəmənıjə ğıvvon əsorət eqıniyən.

Hərbiyə mənbəon eyne holədə yəmənı ğərbiyə sahil Əldərihmi məntəğədə  təcavuzkaron 3 qılə hərbiyə maşini tıpne və çəvon sərneşinon arəku barde həxədə xəbəşon doə.

 

komment