10 Oktyabr 2018, 12:38
  • Cizanədə 2 qılə Səudiyə rejimi cəsusiyə bepilot təyyorəon məhv bıən.

Ərəbistoni cənub Cizanədə Yəməni ərtışi həvo mudafiyə sistem və milli komitəon zinə şəv 2 qılə Səudiyə rejimi cəsusiyə bepilotə təyyorəon məhv kardeşone.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, Ərəbistoni cənubiyə marzon məxsusən Cizan şəhrədə Yəməni ərtışi nizomiyə ğabeliyəton kamelən oşkoe.

Yəməni ərtışi həvo mudafiyə sistem və milləti komitəon deşənbə şəv həm, Cizani Vadi Carre məntəğədə 3 qılə Səudiyə koalisiya cəsusiyə bepilot təyyorəon məhv kardəşon bıən.

Yəməni ərtış deşənbə, ijən qıləy məxsusə əməliyotədə muvəffəğ bıən, Cizanədə çı Səudiyə təcavuzkorə koalisiya 3 qılə Abramz nomo bıə tanq, 5 qılə hərbi kamaz iyən co hərbi təchizaton məhv bıkən.

Yəməni ərtışi mudafiə ğudrət və milləti komitəon zumandəti qıləy holədə ki Səudiyə rejim ım kişvəri həmə tərəfinə mıhosirəş karde, ruj bə ruji ziyod bey holədəy.

Ərəbiston de İ Bıə Ərəbon Əmirəti, Amerkə və sionist rejim iyən bəzi co mıttəhıdon 2015-nə sori Martiku bə Yəmən hərbi təcovuzi bino ijən ım kişvəri çı zəmin, osmon və dınyoku mıhosirə kardəşone. Ərəbıston və İ bə ərəbon əmirəti və çəvon şərikon canq bə yəmənı zid desbə ısət bə 14 həzo nəfər yəmənıji şəhodət və çandə həzo nəfəri yarəjə be iyən çandə milyon nəfəri avərəti bois bə.

Ərəbistoni hərbi təcovuz ijən Yəməni fəğırə kişvərədə ğəzo və dəvo-damon cəhətiku şiddətinə bə kam ome bois bıə.

Səudiyə rejim və deəy i bıə məmləkəton de tosə bə ısət bə Yəməni milləti mığoviməti illəti ım kişvərədə bə ıştə niyyəton(ıştə vabəstəyon və mızdoron bə hakımiyəti rosniye) rəse mıvəffəğ bə nin.

komment