11 Oktyabr 2018, 10:49
  • Əsir məntəğədə yəmənıjon bə səudiyə muzdoron zid rəketinə hucum.

Yəmənı silahlinə ğıvvon və mubarizəəkon rəketinə dastə zinə şanqo de "Bədr 1" balestik rəketi ərəbıstonı cənub Əsir məntəğədə bə səudiyə muzdoron mərkəz hucum bardən.

Həmzəman yəmənı hərbiyə mənbəon xəbəşon doə yəmənı silahlinə ğıvvon və mubarizəəkon Əsir və Sədə miyonədə Əlmucazəh nomo bıə sərhədiyə məntəğonışon ki qıləy bandə məntəğəy Səudiyə muzdoron dasiku ozodışon kardə.

Yəmənı Əlməsirə TV kanali 4 şanbə şəvi həm xəbəş doə yəmənı cənub ğərb Təez ostanədə Əlşəğəb məntəğədə noə bə bomba tıpeədə səudiyə muzdoronku çandə nəfər kıştə və yarəjə bən.

Ərəbıston de Amerkə və İ bə Ərəbon Əmirəti iyən çanqılə məmləkəti himoyə 2015 minnə sori martə manqiku bə yəmən hucumış bardə və peso ım  ərəbə fəğırə məmləkətış zəmin deyo və həvoku muhasirəş kardə.

təğ

komment