15 Oktyabr 2018, 22:38
  • Ərbəine Huseyni(ə)-i zairon bə İroni Ostoro varid bıən.

Çı İroni şimali hamsoyə kişvəronku Ərbəine Huseyni(ə)-i zairon bə Qilan varid bıən.

Bə rəsə xəbəon əsos ım dastə zairon çı Azərbaycan Respublika 60 nəfər şəhrvandonin ki Ostoro sərhəddiyə terminaliku bə İrağ səfər bəkarden.

Bə statsikaon əsos jıqo vote bıdə ki ımsor 12 həzo zair çı Azərbaycan Respublika və Qurcestani şəhrvandonku ımsor Qilan ostani Ostoro terminaliku bə İrağ varid bıbun ki dəvardə sori mığoisədə 3 həzo nəfər ziyod bəbe.

Çı Pakistonıjə zaironku həm 300 nəfər 2 ruj çımiku bə nav Sistan və Bəluçıstan ostaniku bə İron omən ki ım ostani Ərbəin mərkəzi və ğərorqo uzvon bə çəvon və beşin.

Zinə həmçınin İroni ğərb Mehran sərhəddiyə terminalədə çı İroni nizomi-intizomi ğıvvon ğərorqoədə İroni nizomi-intizomi ğıvvon fərmondə İron və İraği sərhəd məmoron miyono həmkarionış vey ali soyədə hisobış karde və votışe: İron və İrağdə komilə əhatə və həmkari Ərbəin əyyomədə de harcurnə hadisə muğabilə bəkan.

Qeneral Əştəri təsdiğış kardışe: Ərbəin qıləy stajış nıbıə mərasim və yolə etığadiyə qırd bemone ki bə islam və insoniyət aide boçi ki dınyoədə bənə jıqo hadisə əv həm de jıqonə həyəcon, isor, fidokarti və xalisə qızəşt peydo ni bəbe.

Səfərə manqi 20, bərobər de Oktiyabri 30 şiəyon 3 nə İmom Həzrəte İmom Huseyn(ə) və çəy bəfodorə əshabi şəhvəti Ərbəin ğeyd bıə; har sor çand milyon zair Ərbəinədə və de piyodə lenqi bə Kərbəlo səfər bəkan.

Dəvardə sor 14 milyon nəfər Ərbəinədə bə İrağ şən.

təğ

komment