16 Oktyabr 2018, 13:44
  • Marebədə yəmən de 2 qılə balestikə rəket bə səudion mərkəz hucum bardə.

Yəmənı Ənsarullah və silahlinə ğıvvon ımruj sıb "Bədr 1" 2 qılə balestikə rəketışon yəmənı mərkəz Marib ostanədə bə səudiyyə təcavuzkaron mərkəzon tərəf ğandışone.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi ım rəketinə hucumi nəticədə ehtimaliyə tələfatiku desbə ısət heç qılə məlumat nəşr bə ni. əmmo qıləy yəmənıjə mənbə elanış kardə ım rəketon  dəğiğən bə nəzədə qətə bə hədəfon qıniyən.

Yəmənı silahlinə ğıvvon iyən mubarizəəkon şanbə şəvi həm həmzəman ərəbıstoni cənub Nəcran və Əsir məntəğonədə 4 qılə balestikə rəketışon bə səudion hərbion tərəf ğandışone.

təğ

komment