17 Oktyabr 2018, 13:17
  • Suriyədə bıə terroristonku Vaşenqtoni himoyədorəti barədə Tırkiyə ijən bə Amerkə xədorətiş do.

Tırkiyə xarıci vəzir Suriyə şimalədə bıə terrorist qruponku Amerkə himoyədorətion dəvomi barədə bə Vaşənqtoni rəsmi şəxson xəbədorətiş do.

Bə Telerədio aqentiyəti raporti əsos Mulod Çavoş Oğlo zinə Mayk Pompeo bə Tırkiyə səfəri nezədə Suriyədə bıə terroristiyə qruponku Vaşenqtoni silohinə himoyədorətion tənğid karde təkidış ka: əqə Amerkə Mənbec şəhri vədə bə ıştə təhrikəkə siyosəton idomə bıdə, Ankara dıştə həmmə ğudrəti ım şəhri terroristonku pok karde xoto istifodə bəkay.

Tırkiyə xarıci vəzir de işorə bə Ankara-Vaşenqtoni təvafuğ Suriyədə Furati şərğ və Mənbecədə terroriston məhv kardey plan əlovəş do: ım sahədə Amerkə Tırkiyəş mətəl oqətə əmmo Tırkiyə çimiku vey intizorədə nibəmande.

Tırkiyə rəsmi şəxson hejo Amerkəşon Suriyədə bə terroristiyə qrupon silohin və moli komək kardei mıttəhəm kardən.

təğ

komment