06 Noyabr 2018, 11:54
  • Ənsarullah:Trampı sıxanon yəmənədə Amerkə cinayətonku xəbə dodə.

Yəmənı Ənsarullah hərəkati sıxanəvot,bə yəmənı zid canqədə ərəbıstoni Amerkə silahonku soistifadə karde həxədə Amerkə prezdenti sıxanonış oşkoə holətədə vaşinqtonı məhkumiyət və bə yəmənı zid həmmə cinayəton vədə Amerkə məsuliyyətiku zınəşe.

Bə Əlməsirə xəbəriyə kanali elanon əsosi Muhəmməd Əbdulsəlam zinə şanqo tuviter səhifədə nıvıştışe Amerkə prezdent Donald Trampı sıxanon nışon dodə ki yəmənı millət qıləy  ədolətinə  məsələ domoədəy və de zumandə məmləkəton dim bə dim be ğıvvəş heste.

Tramp bı rujonədə de  Aksiyos nomo bıə nəşriyə votımonədə ərəbıstoni bə yəmənıjə şaqirdon aftobosi hucum bardeş ki dəvardə avqosti 9 nə ruji Zəhiyan məntəğədə təşkil be və bə 39 nəfəri şəhodət və 51 nəfəri yarəjə be bois be dəhşətinış zınə.

Ərəbıston məntəğədə Amerkə və sionistonku  mincumlə yolə silah hıriyəkəsonədəy.

 

təğ

komment