09 Noyabr 2018, 11:28
  • Yəmənı ğərbiyə sahilədə Səudiyə muzdoronku 1 həzo nəfər kıştə və yarəjə bən.

Yəmənı silahlinə ğıvvon qıləy bəyonotdə elanışon karde:yəmənı ğərbiyə sahilədə daveon ve be tojə devrədə desbə ısət səudiyə təcavuzkarə muzdoronku təğribən həzo nəfər kıştə və yarəjə bən.

Bə telerədyo aqentəti zinə xəbon əsosi yəmənı silahlinə ğıvvon elanışon kardə səudiyə muzdoro ğıvvon imdodiyə xəton 4 qılə ro ğərbiyə sahilədə Cəbəliyə bə Əltəhita məntəğə ğət bə.

səudion təcavuzkarə koalisiya de Amerkə,İnqiltərə və Fransə himoyə 2018 minnə sori iyoni 13 minnə rujiku yəmənı ğərbiyə sahil Əlhodəydə porti işğal kardeyu ki bə yəmən insondustə koməkon vığandeyu əsosə ro bə hisob omedə yolə hucumonışon təşkila kardə ki desbə ısət de məğlubiyət bərobər bə.

komment