16 Noyabr 2018, 13:18
  • Otəşbasti idda bəpeştə səudiyə koalisiya bə yəmənıjon zid cinayəton dəvom.

Səudiyə təcavuzkarə koalisiya tərəfo otəşbasti idda bəpeştə çı koalisiya uzvon qullə ğande nəticədə yəmənı ğərb Əlhodəydə ostani sakinonku 12 nəfər şəhid və yarəjə bedən.

Bə aqahə mənbəon nəğli əsosi  royterz aqentəti zinə elanış ka səudiyə koalisiya yəmənı Əlhodəydə portədə əməliyati vəy qəteyu əmrış doə be.

bə Əlaləm xəbon əsosi Əlhodəydə ostanədə qıləy əmniyətiyə mənbə votəşe:səudiyə deşmenə hərbiyə təyyarəon Əlhodəydə şəhri Əlməravə nomo bıə məntəğədə qıləy aftobosi hədəf qətedən ki bə 4 qılə şəhrvandi şəhodət və 2 nəfəri yarəjə be bois bedə.

təğ

komment