05 Dekabr 2018, 22:42
  • Yəməni millət subut kardışone ki de muğavimət əbzari dınyoədə har ğudrəti məğlub karde bəbe. 

İroni sepah Ğuds fərmondə caneşin qeneral Esmail Ğaani Tehronədə Yəməni hırdənon məzlumiyəti barədə qıləy iclosədə bə Yəməni rəketiyə ğudrət işorəş karde və votışe: de Yəməni bumbi ğıvvon səy-cəhd ısət Ənsarullah rəketon ğudrət və diğğət vey ziyod bıə. 

Bə İrib raporti əsos qeneral Ğaani təkidış karde: ısət həmmə siyasi eksperton etırof kardən ki de Yəməni muğaviməti vasitə Ərəbiston və çəy himoyədoron qıləy canqədə qiriftor bıən ki ijən Səudi koalisiya çəy sərneveşti mıəyyənəkə ni və bəpe fəğət məntəğə hisob kitobi diyə kən. 

İroni sepah Ğuds fərmondə caneşin bə Yəmən təcavuz və canqi qıləy nəticəon dınyoədə Ərəbistoni xəbisə sima və obrazi oşkoəkə zınəş be və votışe: Yəmənədə deşmən hiç curnə cinoyəti əncom doeku bə kəno ni.

Ərəbiston de İ Bıə Ərəbon Əmirəti, Amerkə və sionist rejim iyən bəzi co mıttəhidon 2015-nə sori Martiku bə Yəmən hərbi təcavuzi bino ijən ım kişvəri çı zəmin, osmon və dıyoku mıhosirə kardəşone.

təğ

komment