06 Dekabr 2018, 10:10
  • Yəmənıjə ğıvvon Səna ostanədə de bepilotə təyyarəon bə Səudiyə muzdoron hucum bardən.

Yəmənı silahlinə ğıvvon və mubarizəəkon zinə şanqo de Ğasef 1 modelədə bıə bomiyə bepilotə təyarə Səna ostani şimal şərğ 9 nə fərzə nomo bıə məntəğədə Səudiyə muzdoron mərkəzi bombardımon kardən.

Bə İRNA  xəbon əsosi ım hucumədə Səudiyə muzdoronku çandə nəfər kıştə və yarəjə bedən və  ərəbıstonı hərbiyə maşinonku qıleni arəku şedə.

Yəmənı silahlinə ğıvvon bepilotə təyarə iyən artileriya qrup və mubarizə əkə ğıvvon dəvardə rujonədə çandəkərə yəmənı mıxtəlif məntəğonədə bə Səudiyə muzdoron cəm bə vıron hucumışon bardə.

Yəmənı silahlinə ğıvvon təşkilati rəisi muavin qeneral mayor Əli Əlmoşəki bı nezonədə elanış kardə yəmənıjə ğıvvon əhdışon bastə heç qılə təcavuzkar yəməno bəji xaric nıbo.

komment