07 Dekabr 2018, 13:44
  • Yəmənı ğərb hissədə Səudiyə təcavuzkaron qıləy bepilotə təyarə arəku şe.

Yəmənı silahlinə ğıvvon və mubarizəəkon yəmənı ğərb Əlhodəydə 16 kilometriədə səudiyə təcavuzkarə koalisiya ğıvvon qıləy bepilotə cəsusiyə təyarəşon arəku barde.

Bə Əlməsirə TV kanali elanon əsosi yəmənı silahlinə ğıvvon və mubarizəəkon Səudiyə təcavuzkarə koalisiya ğıvvon hucumon ve be vədə ki həmzəman İsveçdə yəmənıjə qrupon miyonədə bərpo bə Ərəbstonı cənub ğərb Cizan məntəğədə bə Ərəbıstonı koalisiya muzdoron tərəf 6 qılə rəketışon ğande.

Səudiyə muzdoron zinə hucumədə bə Əlhodəydə ostani Əldərhimi şəhri ğeyre hərbiyə binaon ilə ailəku 3 qılə jen şəhid və xəyli yəmənıjə şəhrvandonku həm  yarəjə bedən.

təğ

komment