10 Dekabr 2018, 13:08
  • Feysəl Meğdad: Suriyədə bıə Amerkə koalisiya cinoyəton barədə Yunisefi sukut ğəbul bənin ni.

Suriyə xarıci vəziri muavin zin şəv Dəməşğədə bıə İ Bıə Milləton Təşkilati Hırdənon Fond(Yunisef) icraiyə mudir Henrita Fore vindemonədə təkidış kardə, Suriyədə Amerkə koalisiya cinoyəton barədə beynəl xalğiyə təşkilaton əcumlə Yunisefi sukut ğəbul bənin ni.

Bə İrna raporti əsos, Feysəl Meğdad ım vindemonədə bə beynəl xalğiyə icmaonədə Suriyədə bıə Amerkə tərəfo rəhbərəti bıə koalisiya cinoyəton bəyon iyən məhkum karde zəruriyət işarə və votışe: bə Suriyə Amerkə koalisiya həmləon beynəl xalğiyə mığoviləon oşko forma ləğv karde mənodəy.

Suriyə xarıci vəziri muavin ijən beynəl xalğiyə təşkilaton əcumlə Yunisefiku tələbış karde ki bə Suri avarə bıə hırdənoni ki bə ıştə kişvər oqardəşone komək və çəvon zərroriyə ehtiyacon təmin karde xoto ciddiyə roli ifo bıkə.

Henrita Fore həm ım vindemonədə təkidış karde, Suriyə hırdənon bıhrani həl karde sahədə Yunisef de Dəməşğ həmdarde.

Yunisefi icraiyə mudir əlovəş do, de Dəməşği bə ico iyən həmmə sahəonədə YUNİSEF bə 2 tərəfiyə həmkarion zumandəti umudəvuy və ıştə həmməy koməkon əcumlə səhhiyə, təlimot və inkişof baxşonədə məxsusən bə kinə hırdənon təğdim bəkay.

Amerkə pesoxtə bıə koalisiya hərbi təyarəon tojədən çand kərə Deyruzzur ostani mıxtəlif məntəğəon bombardımon kardəşone, ım koalisiya bəzi huccumonədə ğədəğən bıə fosforiyə bombaonku istifodəş karde.

Suriyə dıvlət çand kərə İ Bıə Milləton Təşkilat və Əmniyyət Şura rəisonku de vığandə bıə məktubon tələbış kardə Suriyədə bə Amerkə koalisiya ım cinoyəton oxo bıdən.

təğ

komment