15 Dekabr 2018, 12:49
  • Əfğanıstonədə Amerkə hərbionku qıləyni kıştə bıə.

Amerkə hərbionku co nəfər Əfğanıstonədə kıştə be.

B Ava aqentiyəti raporti əsos, Əfğanıstonədə, Şimaliyə Atlantik Peymon Təşkilat(NATO) hərbion fərmondə zinə ım kişvərədə Amerkə qıləy hərbion kıştə bey elanış kardə.

NATO bə ım Amerkəvıjə hərbi kıştə bıə vırə və detalon işorəş kardə ni.

Dəvardə manqi mıddətədə Əfğanıstonədə 4 qılə çı Amerkəvıjə hərbion kıştə bıən.

2001-nə soriku detosə ım zəmon Əfğanıstonədə 2400 nəfəriku vey Amerkəvıjə hərbion kıştə bıən.

Bə Əfğaniyə millət və rəsmi şəxson ettiğodi əsos, 2001-nə soriku de terrorizm mubarizə bardey bəhonə Əfğanıstonədə Amerkə və NATOədə uzv bıə co kişvəron huzur, fəğət həzə-həzo ğeyri hərbi kışte və Əfğanıstonədə xərobion icod karde bois bıə.

təğ

komment