16 Dekabr 2018, 14:01
  • Cizanədə Yəmənı bə Səudiyə hərbion mərkəz rəketinə hucum.

Yəmənı silahlinə ğıvvon və mubarizəəkon zinə şanqo bə səudiyə rejimi cinayəton cəvob doeyu de "Zelzal 1" modelədə bıə bomiyə balestik rəketi cizanədə Əldod məntəğə şərğ hissədə bə ərəbıstonı hərbion mərkəz hucumışon bardə.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi həmzəman de ım rəketinə hucum Yəmənı silahlinə ğıvvon və mubarizəəkon həm məntəğədə bə Səudiyə hərbion mərkəzon hucumışon  bardə və bəvon qonə tələfat və ziyanışon rosniyə.

Ərəbıstonı cənubiyə sərhədon məxsusən cizanədə Yəmənı silahlinə ğıvvon hərbiyə zumandəti kamilən oşkoye.

komment